Standartforeningsvedtægter

Der vigtigt at læse din lejekontrakt med foreningen, foreningens lejekontrakt med kommunen samt foreningen vedtægter.

 

Side 1 af 7

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)
§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse
1. Foreningens navn er Haveforeningen HF Ny Løvhøj. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune
2. Foreningen er stiftet d. 6. november 1967.
§ 2. Formål og virke
1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på
matrikel nr. 2 ln Bygholm Hovedgård i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til
grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sydøstjylland og
Kolonihaveforbundet.
2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på
området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede
haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.
§ 3. Definitioner
1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en
lejekontrakt.
§ 4. Medlemmer
1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets
indgåelse.
2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog
reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan
fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr
for optagelse på ventelisten.
3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med
medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år),
en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i


Side 2 af 7
øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på
en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med
hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret
op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis
medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt
gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre,
hvis der er venteliste i foreningen.
5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen,
medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem
afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre
foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at
samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje
eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet
bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering
har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af
lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige
betingelser for optagelse i foreningen.
6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og
medlemmet.
7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer
samt en medlejer.
8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har
overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale
haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er
videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken
stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden
6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1
og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer
bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig)
1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser.
§ 6. Medlemskapitalen (Frivillig bestemmelse-ikke gældende for HF Ny Løvhøj)
1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i
foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte
andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi.


Side 3 af 7
§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser
1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som
af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks.
kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig
pengeydelse i lejeforholdet.
3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - kan fastsætte en bod
for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra
fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til
at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af
generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter
reglerne i medlemmets lejekontrakt.
§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter
ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem
sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter regler
om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse
af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra
Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt.
Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både
konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er
en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 9. Fællesarbejde
1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af
generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod
betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 10. Generalforsamling
1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3½ måned (15.april) efter
regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 Valg af dirigent og referent.


Side 4 af 7
 Beretning.
 Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 Indkomne forslag.
 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 Valg af formand/kasserer.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 Valg af interne revisorer og suppleanter.
 (evt.) Valg af ekstern revisor.
 Valg af vurderingsudvalg.
 Valg af kredsrepræsentanter
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 2/3 af foreningens udlejede
haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men
bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen.
De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede
haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder
også for ekstraordinære generalforsamlinger.
8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til
medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter
forslagsstillers tilstedeværelse.
10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes
ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod
12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der
stemmes om forslag til:
 Vedtægtsændring
 Optagelse af kollektive lån
 Ekstraordinære indskud
 Haveforeningens opløsning
kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind
for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for
forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage
forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.


Side 5 af 7
14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens
formand. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.
§ 11. Bestyrelsen
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den
daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet,
som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende
har afgivet en skriftlig erklæring herom.
2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges
særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger
suppleanter efter behov.
3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af
foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én
repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg
under bestyrelsen.
5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i
bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller
kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis
fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder
indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet
medlem af bestyrelsen begærer det.
7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne
beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når
de omhandler personsager.
10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over
midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til
telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen
13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
a) en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme
erstatningspådragende handlinger,
b) en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med
administration af foreningens midler,
c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved
uagtsomme ansvarspådragende handlinger,


Side 6 af 7
d) en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for
tredjemand
e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i
foreningen.
§ 12. Vurderingsudvalg
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at
foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke
underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen,
kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan
vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en
anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om
at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter
Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette
benyttes.
2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.
Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.
3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne
beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat
generelt for kredsen.
5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele
året, kun sæson eller lignende).
6. Vurdering skal aftales senest 1 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.
§ 13. Klagemuligheder
1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2.
Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.
§ 14. Tavshedspligt
1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med
hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får
indseende i under deres arbejde for foreningen.
2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af
foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.


Side 7 af 7
§ 15. Tegningsret
1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal
tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden
foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
§ 16. Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af
en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt
til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i
overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan
bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret
revisor.
5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol
med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
7. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte
både kontantbeholdning og bankindeståender.
§ 17. Foreningens opløsning
1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens
virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som
viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings
medlemmer.
2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2
likvidatorer.
3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere,
der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.
Vedtaget på generalforsamling i foråret 2016. Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 17:47

Hej er der nogle haver til salg i ny løvhøj
Mvh Kim

...
19.05 | 22:43

Er der mulighed for at bo i kolonihaven hele året?

...
29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
Du kan lide denne side