Regler, vedtægter og andet lovstof

Regler, vedtægter og andet lovstof

 

Haveforeningen Ny Løvhøj´s Ordensregler a 2019

 

1. Enhver har pligt til at bidrage til opretholdelse af god ro og orden i foreningen, samt bidrage til et godt sammenhold. Huse og haver skal desuden holdes pæne og præsentable. Det er de, på generalforsamling, sidst vedtagne vedtægter og ordensregler, der er gældende for alle haver.

 

2. Bestyrelsen skal, sammen med havelejere, til enhver tid have adgang til haverne.

 

3. Alle sager der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal afleveres skriftligt eller via mail til formanden.

 

4. Ved indledning af salg af have SKAL der rettes henvendelse til bestyrelsen og der skal erlægges et gebyr på kr. 500.- som betales af sælger.

 

5. Ved overtagelse af en have betales et gebyr svarende til 1 års leje, som betales af køber.

 

6. Ved for sent indbetalt skyldigt pengebeløb (bøder, kontingent o.lign.) til haveforeningen, vil der på 1. rykker blive pålagt gebyr på kr. 250.- og på 2. rykker kr. 500.-

 

7. Alle have skal være forsynet med postkasse og havenummer, placeringen skal være i skel mod den vej/sti hvortil haven er registreret. Post afleveret af 2 bestyrelsesmedlemmer, i den til haven tilhørende postkasse, sidestilles med post fremsendt til haveejers folkeregisteradresse og “Afleveringsbrev”. Havelejere er forpligtet til at holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen via opslagstavlen eller foreningens hjemmeside www.nylovhoj.dk

 

8. Der skal luges/fjernes ukrudt i hække, både ved skel og ud til midt af vej/sti hvortil haven hører. Græs og ukrudt andre steder i haven må ikke overstige 20 cm i højde. De, der har have ned til bækken/afvandingskanaler, skal slå græsset ned til vandspejlet i henhold til kommunens lejekontrakt.

 

9. Hække skal beplantes i henhold til bestemmelserne i kommunens lejekontrakt. Pt. er sorterne Liguster, Naur og Lindetræs hæk. Hækkene, som maksimalt må være 160 cm høje, skal klippes mindst 2 gange om året. Første gang inden 1. Juli, og 2. gang inden 1. Oktober.

 

10. Bestyrelsen går havevandring hver 1. Weekend i månederne maj til og med oktober. Dette for at tilse dette sæt ordensregler overholdes. Der kan gives bøde til havelejere, hvis dette ikke er opfyldt. Der kan kun gives 1 bøde pr. havevandring. Hvis samme have modtager bøde 3 gange i løbet af en sæson, kan dette fører til opsigelse.

 

11. For ikke at møde op til 1 af de 4 årlige fællesarbejdsdage, udløser det en bøde på kr. 300.- pr. gang. Er man forhindret på dagen, kan der aftales arbejde på andre tidspunkter, DETTE SKAL SKE SENEST DAGEN FØR FÆLLESARBEJDET. Dato for fællesarbejde aftales hvert år på generalforsamlingen.

 

12. Der må ikke køres over 20 km/t på foreningens område.

 

13. Har man fritløbende hund i haven, skal der hegn indenfor hækken. Desuden skal hunde føres i snor ved færdsel på foreningens veje og stier. Vedrørende vildkatte, tilslutter bestyrelsen sig den til enhver tid udsendte vejledning.

 

14. Byggemateriale, affaldssække og andet, må ikke ligge og flyde i haven. Det skal ligge pænt og forsvarligt, samt være fastgjort ved storm. Byggematerialer skal ligge i den bagerste del af haven, således at haven fremstår som en kolonihave og ikke en byggeplads. Byggemateriale skal fjernes ved byggeriets afslutning.

 

15. Der kan på generalforsamlingen nedsættes diverse udvalg, repræsentantskaber, festudvalg og lignende.

 

16. pladser/parkeringsområder, så de ikke er til gene for andre. Der må ikke forefindes uindregistreret køretøjer og campingvogne i haveforeningen. Der kan dog søges midlertidig dispensation ved brand og lignende. Tilladelsen skal ophænges synligt ved vej, samt indsendes til kommunen.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019

 

Udover ovenstående, er det vigtigt at læse din lejekontrakt med foreningen, foreningens lejekontrakt med kommunen samt foreningen vedtægter.

 

Vedtægter

 

Side 1 af 7
STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)
§ 1. Haveforeningens navn og stiftelse
1. Foreningens navn er Haveforeningen HF Ny Løvhøj. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune
2. Foreningen er stiftet d. 6. november 1967.
§ 2. Formål og virke
1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal på
matrikel nr. 2 ln Bygholm Hovedgård i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til
grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sydøstjylland og
Kolonihaveforbundet.
2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på
området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede
haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
3. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og den stedlige kreds.
§ 3. Definitioner
1. Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en
lejekontrakt.
§ 4. Medlemmer
1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets
indgåelse.
2. Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel efter ventelisten, se dog
reglerne i § 4.3, 4.4 og 4.5. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan
fastlægge de nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostningsbestemt gebyr
for optagelse på ventelisten.
3. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med
medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år),
en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i


Side 2 af 7
øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer på
en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
4. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med
hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret
op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis
medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt
gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre,
hvis der er venteliste i foreningen.
5. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen,
medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem
afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre
foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at
samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje
eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet
bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering
har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af
lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige
betingelser for optagelse i foreningen.
6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og
medlemmet.
7. Medlemmer skal registreres i Kolonihaveforbundets medlemssystem. Der kan registreres en lejer
samt en medlejer.
8. Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en juridisk person, som har
overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale
haveleje og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor havelodden er
videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på havelodden, har hverken
stemmeret eller mulighed for at stille forslag på haveforeningens generalforsamling, og skal inden
6 måneder fra auktionsdagen overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1
og 2. Såfremt havelodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktionsdagen, bestemmer
bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår, overtagelsen skal ske på.
§ 5. Hæftelse (Obligatorisk bestemmelse med hæftelsesformen er frivillig)
1. Medlemmerne hæfter pro rata for foreningens gældsforpligtelser.
§ 6. Medlemskapitalen (Frivillig bestemmelse-ikke gældende for HF Ny Løvhøj)
1. Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddernes andel i
foreningskapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte
andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens værdi.


Side 3 af 7
§ 7. Leje og andre pligtige pengeydelser
1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som
af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.
2. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks.
kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig
pengeydelse i lejeforholdet.
3. Generalforsamlingen – eller kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - kan fastsætte en bod
for manglende overholdelse af ordensbestemmelser, misligholdelse af haven, udeblivelse fra
fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet er pligtig til
at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
4. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af
generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter
reglerne i medlemmets lejekontrakt.
§ 8. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
1. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter
ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende inden for området, og foreningen gennem
sin bestyrelse skal forvalte og administrere.
2. Generalforsamlingen – eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil - fastsætter regler
om vedligeholdelse af haven. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse
af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra
Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt.
Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både
konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er
en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 9. Fællesarbejde
1. Generalforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde
2. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde, en bod fastsat af
generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompetencen er overgivet hertil. Pålagt bod
betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 10. Generalforsamling
1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3½ måned (15.april) efter
regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
 Valg af dirigent og referent.


Side 4 af 7
 Beretning.
 Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 Indkomne forslag.
 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje
 Valg af formand/kasserer.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 Valg af interne revisorer og suppleanter.
 (evt.) Valg af ekstern revisor.
 Valg af vurderingsudvalg.
 Valg af kredsrepræsentanter
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 2/3 af foreningens udlejede
haver fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men
bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen.
De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
7. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede
haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. Bestemmelserne i stk. 10 – 14 gælder
også for ekstraordinære generalforsamlinger.
8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til
medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter
forslagsstillers tilstedeværelse.
10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes
ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme personkreds har ligeledes taleret.
11. Der kan afgives 1 stemme pr. havelod
12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der
stemmes om forslag til:
 Vedtægtsændring
 Optagelse af kollektive lån
 Ekstraordinære indskud
 Haveforeningens opløsning
kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind
for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for
forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage
forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.


Side 5 af 7
14. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens
formand. Referatet offentliggøres eller sendes ud til foreningens medlemmer.
§ 11. Bestyrelsen
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den
daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet,
som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende
har afgivet en skriftlig erklæring herom.
2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges
særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger
suppleanter efter behov.
3. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning administrationen af
foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
4. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant kan kun vælges én
repræsentant fra samme havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg
under bestyrelsen.
5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i
bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Afgår formanden eller
kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis
fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
6. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder
indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet
medlem af bestyrelsen begærer det.
7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne
beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
9. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater er offentlige, dog ikke når
de omhandler personsager.
10. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over
midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.
11. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til
telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
12. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillidsvalgte i foreningen
13. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
a) en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme
erstatningspådragende handlinger,
b) en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med
administration af foreningens midler,
c) en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved
uagtsomme ansvarspådragende handlinger,


Side 6 af 7
d) en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for
tredjemand
e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i
foreningen.
§ 12. Vurderingsudvalg
1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at
foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke
underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen,
kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan
vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en
anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om
at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter
Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette
benyttes.
2. Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2-årig periode.
Vurderingsformand vælges særskilt i lige år. 2 vurderingsudvalgsmedlemmer vælges i ulige år.
3. En vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne
beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
4. Generalforsamlingen kan fastsætte et gebyr for vurderinger, medmindre gebyret er fastsat
generelt for kredsen.
5. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om, hvilke perioder, der kan foretages vurdering (hele
året, kun sæson eller lignende).
6. Vurdering skal aftales senest 1 uger efter anmodning om vurdering er fremsat.
§ 13. Klagemuligheder
1. Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, jf. kredsvedtægtens § 8, stk. 2.
Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter og kan ikke påklages.
§ 14. Tavshedspligt
1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med
hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får
indseende i under deres arbejde for foreningen.
2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af
foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt en evt. køber.


Side 7 af 7
§ 15. Tegningsret
1. Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen ud ad til i økonomiske forhold. Dog skal
tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden
foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
§ 16. Regnskab og revision
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Det påhviler kassereren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af
en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
3. Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt
til direkte sammenhold med det foreliggende budget.
4. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i
overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan
bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret
revisor.
5. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
6. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol
med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.
7. Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte
både kontantbeholdning og bankindeståender.
§ 17. Foreningens opløsning
1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens
virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som
viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings
medlemmer.
2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2
likvidatorer.
3. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de havelodder, som har en eller flere lejere,
der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.
4. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.
Vedtaget på generalforsamling i foråret 2016. Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter

Ansøgning om byggetilladelse

Sydøstjyllands kreds,
Byggeregler
- 1 -
SYDØSTJYLLANDS KREDS
cvr. Nr. 36270888
www.sydoestjyllands-kolonihavekreds.dk
BYGGEREGLER
GÅR DU I BYGGETANKER – her er reglerne du skal overholde
Skal du/I til at bygge nyt – tilbygge, så er der nogle regler der skal overholdes.
Fra januar 2018 har Kredsen overtaget administration af alt byggeri i alle 15 kolonihaveforeninger i Horsens.
Kredsens overtagelse af byggeadministration er et krav fra Horsens Kommune. Dette betyder ændringer i
forhold til ”de gamle regler” – de NYE regler er:
Inden opstart af alt byggeri, skal der indhentes en byggetilladelse. Der er udarbejdet et standarddokument til
byggeansøgning, dette skema skal benyttes.
Skema skal udfyldes med placering af huset på grunden, størrelse/areal, facadeskitser med mål og
tagkonstruktion/type. Eksiterende byggeri skal indtegnes og skraveres, for at kunne se al m2 bebyggelse.
Derudover udleveres der dokument med alle de byggeregler der skal overholdes.
(alt kan afleveres med håndtegnet skitse, så det er ikke nødvendigt at få hjælp tegnehjælp til skitserne.)
Byggeansøgningsdokument skal forsynes med formandens (i jeres egen haveforening) underskrift inden den
afleveres hos Kredsen. Dvs. inden byggestart skal i hente et byggeansøgnings-dokument ved egen formand
og denne forsynes med formandens underskrift. Denne underskrift er kun til formandens info, således
foreningen er orienteret om at der foregår byggeri, selve godkendelse og igangsætning af byggeri foregår for
eftertiden hos Kredsen.
Herefter skal byggeansøgning afleveres udfyldt hos Kredsens byggeafdeling, som så giver den officielle
godkendelse for byggeopstart. Der opkræves et byggesagshonorar.
Under byggeriets opførelse vil der ske løbende kontrol af at byggeregler overholdes, dette sker af Kredsens
byggeafdeling i form af uanmeldte besøg/kig.
Når fundament/sokkel er sat – skal bygherre ringe til kredsens bygge-tilsynsførende for at få godkendt
størrelse og placering på grunden.
Ved byggeslut skal byggeriet godkendes, dette sker af Kredsens byggeafdeling. Her kontrolleres at alle
regler, arealer mm. er overholdt og endelig ibrugtagningstilladelse udstedes og er alt OK afsluttes byggesag
og sagen lukkes. (skal du herefter ombygge eller lign. igen - skal en ny byggesag startes op).
Kontrol ved byggeslut sker på onsdage af det byggeteam du er tilsluttet. Tid skal bestilles på:
TEAM 1: mobil 42 73 75 83 & TEAM 2: mobil 42 73 36 64
Kredsens byggeafdeling (ved byggestart) har kontor åbent på onsdage fra kl. 17.00-18.00
I denne åbningstid træffes byggeafdeling på kredskontoret på Frederik Bajers Gade 26, INDGANG I
GAVLEN.
KREDSENS BYGGETELEFON HAR KUN ÅBENT på onsdage fra kl. 10.00-20.00
KIG PÅ DIN UNDERSKREVE BYGGEANSØGNING, her står noteret hvilket team og hvilket tlf.nr. du er
tilknyttet. Det er dette tlf.nr. du skal ringe til når der skal bestilles tid for kontrol af sokkel/fundament skal
godkendes og ligeså når byggeriet er færdigt, skal godkendes og ibrugtagningstilladelse skal gives.
Byggeperioden må max. være 2 år.
Alle byggeregler er udarbejdet i overensstemmelse med lejekontrakt og Horsens Kommune.
Ovenstående gælder for alt byggeri (alt byggeri med tag på) dog IKKE drivhuse. Ønsker du drivhus, skal
placering og størrelse aftales med egen bestyrelse (regler om drivhuse skal ske iht. regler i lejekontrakt med
Horsens Kommune) Ansøgningsskema til drivhus fås i egen haveforening.
Alle nærmere byggedetaljer står beskrevet i byggeregel dokumentet.
Eventuelle dispensationer kan kun gives af Horsens Kommune, og alle tvivlstilfælde omkring byggeriet vil
ligeså blive overgivet til Horsens Kommune

Standard lejevilkår

Side 1 af 4

STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER
KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)
§ 1. Betingelser for medlemskab
1. Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet.
Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler og
beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer
2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.
Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4. Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet
forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal
bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør, jf. § 10.
5. Et medlem kan kun leje/eje én have under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse
skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør, jf. § 10.
6. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes
ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt
udlån.
7. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundets organer,
foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom
medlemmet er pligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8. Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse
begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer,
foreningens vedtægter mv.
9. Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af
kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som
skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.
§ 2. Vedligeholdelse af haven
1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.
2. Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
3. Generalforsamlingen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.
4. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligehold, kan haveforeningen på lejers
regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om
haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner
til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
5. Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 3. Fællesarbejde
1. Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der
ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles
faciliteter.
Side 2 af 4
2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
3. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen.
Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 4. Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen
1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2. Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder
haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
4. Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af
bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
5. Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til
anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse
af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 5. Udlejers adgang til det lejede
1. Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven
opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte
uopsættelige foranstaltninger.
§ 6. Optagelse af ny lejer på kontrakten
1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med
medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en
myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i
øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end
de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
§ 7. Overdragelse af lejemål
1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med
hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret
op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis
medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt
gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end
de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.
§ 8. Opsigelse af lejemålet
1. Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned.
Retsvirkninger af opsigelse fremgår af punkt 12.
Side 3 af 4
§ 9. Ophør af lejemålet ved dødsfald
1. Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest
1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner dog ret til at fortsætte lejeaftalen,
medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde
har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen
har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet
bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn
af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har
ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt
i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt
overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for
optagelse i foreningen.
§ 10. Ophævelse af lejemålet
1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden
pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage
efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på
lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende
betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig
angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte
frist.
2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i
væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og
ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt
haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af
kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid
med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra
fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet
udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed.
4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en
havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og
dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.
5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve
lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.
§ 11. Pant
1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem
bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der
overdrages.
2. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
3. Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse,
bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.
§ 12. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødfald samt ophævelse
Side 4 af 4
1. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage
bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken
havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
2. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge
bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog
betinget af, at bygning mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter
Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.
3. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for
enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er
solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på
havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til
medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets
afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
5. Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse
har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende
kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod
ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have
og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet
fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er
bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Kommunal lejekontrakt

1
H O R S E N S K O M M U N E
Lejekontrakt
Horsens Kommune, (i det følgende kaldet Ejer) udlejer herved til Sydøstjyllands Kolonihave Kreds
(i det følgende kaldet Lejer) det Horsens Kommune tilhørende areal, som er indrammet med
lyserødt på vedhæftede kort. Arealet, som benævnes Kolonihaveforeningen ”……..” , udgør en
1.000 m² stor parcel af matr.nr. ..ab, Horsens markjorder
Arealet fremgår af bilag 1 til lejekontrakten.
Lejere af den enkelte kolonihavelod benævnes havelejere.
Ejer bemyndiger Lejer til at fremleje arealet til en forening på nedenstående vilkår.
For lejemålet gælder følgende:
§1
Områdets anvendelse
Arealet må kun udlejes til og anvendes til kolonihaver med de dertil hørende veje og fællesanlæg.
Ejer er ikke ansvarlig for arealets egnethed til anvendelse som kolonihaver i forbindelse med
forhøjet grundvandstand, oversvømmelser og lignende forhold, der ændrer på arealets
beskaffenhed.
Antallet af haver i hver forening fastlægges i forbindelse med kontraktens indgåelse.
Der kan kun udlejes haver til personer, som har bopæl i Horsens Kommune. Der kan dog udlejes
haver til personer bosiddende i tilgrænsende kommuner, hvis en ledig have ikke er udlejet inden der
er gået 2 måneder.
Havelejere, som flytter fra Horsens Kommune eller fra en af de tilgrænsende kommuner efter denne
kontrakts indgåelse, skal ved fraflytning afhænde haverne efter den enkelte haveforenings gældende
regler, dog senest 3 måneder efter fraflytning fra kommunen.
Haver, som før denne lejekontrakts indgåelse er delt i 2, betragtes som 2 hele haver.
Ejer kan med et halvt års varsel kræve, at haveforeninger med under 20 haver administreres
sammen med nabohaveforeningen og således anses som én haveforening i relation til denne
kontrakt, dog bortset fra § 14, hvor foreningerne behandles individuelt.
2
§2
Kontraktens løbetid
1.
Denne lejekontrakt træder i kraft den 1. januar 2018 og er fra Ejers side tidsbegrænset og uopsigelig
indtil 31. december 2041, jf. dog § 2, stk. 4 og 5. Kontrakten genforhandles sammen med de øvrige
kolonihavekontrakter året inden lejekontraktens ophør. Denne lejekontrakt ophæver og erstatter
tidligere indgåede lejekontrakter for arealet mellem Kolonihaveforbundet, Kolonihaveforbundets
Horsens Kreds og Horsens Kommune.
2.
Lejer er berettiget til at opsige lejemålet i sin helhed med 1 års varsel til en 1. januar, men er ikke
berettiget til at opsige lejemålet for dele af arealet.
3.
Hvis der etableres nye kolonihaveområder er Lejer forpligtiget til at påtage sig lejemålet af disse
under forudsætning af forudgående forhandling.
4.
Ejer kan opsige lejemålet i uopsigelighedsperioden helt eller delvist med 6 måneders varsel, såfremt
væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over hele eller dele af arealet
til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Inden området ryddes, skal Ejer
tilvejebringe et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.
5.
Ejer kan udover § 2, nr. 4 opsige lejemålet helt eller delvist, såfremt hele eller dele af arealet
eksproprieres i henhold til anlægslov, eller der skal udføres anlægsarbejder på hele eller dele af
arealet i henhold til anlægslov.
6.
Uenighed om størrelsen af evt. erstatning ved ekspropriation afgøres af taksationsmyndighederne.
Uenighed om størrelse af evt. erstatning ved opsigelse i øvrigt i uopsigelighedsperioden afgøres af
taksationsmyndighederne eller de almindelige domstole.
§3
Lejeafgiftens størrelse
Lejeafgiften fastsættes til 0,54 kr. pr. m² (brutto) frem til 2021 og herefter 1,50 kr. pr. m2
(brutto) i
2017 priser. Lejeafgiften reguleres hvert 5. år dels efter nettoprisindekset, dels under hensyn til de
evt. nye skatter og afgifter, der måtte blive pålignet arealet.
Første regulering med år 2017 = 100 finder sted år 2021.
Ejer kan, udover den regulering der finder sted hvert 5. år, én gang i lejeforløbet hæve lejen med
maksimalt 25 % af den til enhver tid gældende leje.
Kan der ikke opnås enighed om lejens størrelse, afgøres spørgsmålet af de almindelige domstole.
3
§4
Lejeafgiftens betaling
Lejeafgiften betales helårsvis forud hver 1. maj, første gang 1. maj 2018.
§5
Skatter og afgifter
Ejer betaler enhver form for skatter og afgifter, der måtte hvile på eller blive pålignet det lejede
areal, undtaget afgifter på ledninger og lignende til brug for haveforeningen. Eventuelle skatter og
afgifter af bygninger på arealet betales af lejer/foreningen.
§6
Opførelse af bygninger på arealet
1.
Forinden opførelse og ændringer af bygninger påbegyndes, skal havelejerne indhente godkendelse
af tegninger hos kredsen. Inden byggeriet tages i brug skal kredsen kontrollere, at byggeriet er i
overensstemmelse med de godkendte tegninger. Ejer kan dog når som helst bestemme, at
godkendelse af tegninger skal overgå til Horsens Kommune, Teknik og Miljø.
2.
Husene skal opføres på den del af havelodden, der er fjernest fra adgangssti.
3.
På hver lod må bebygges i alt 50 m² i udvendigt mål, hvori inkluderes forskellige former for
småbygninger som f.eks. redskabsskur, brændeskur, legehus, hundehus m.v. (dog undtaget
drivhus).
Ingen bygning – ny- eller ombygget - må efter denne kontrakts indgåelse være højere end 3,5 m fra
terræn til rygning. Højden på 3,5 meter måles fra den lavest liggende del af terrænet, hvor
bygningen er beliggende eller skal placeres.
Ingen bygning – ny- eller ombygget - må efter denne kontrakts indgåelse opføres nærmere ved
skellet mellem to lodder end 2,5 m. Kolonihavehusene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen
på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten.
Bygningerne skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet.
Iøjnefaldende farver skal godkendes af haveforeningens bestyrelse. Udover de 50 m² må der
opføres en overdækket terrasse på maksimalt 10 m², udført med tag af klare plader eller med en
tagbeklædning som resten af huset. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtagen de sider,
der er sammenbygget med huset. Tagudhæng må højst være 0,5 m i bredden.
Der kan endvidere opføres et fritstående drivhus på maksimalt 12 m². Drivhuset skal placeres
mindst 1 m fra skel og med en afstand på mindst 1 meter til huset. Drivhuset må ikke være højere
end 2,75 m. Tagplader skal være klare eller lavet af polycarbonat og beregnet til drivhuse.
4
4.
De enkelte haveforeninger kan selv beslutte, om de vil tillade brændeovne, dog ikke
pillebrændeovne. Beslutningen skal vedtages med et flertal på en generalforsamling i de enkelte
haveforeninger. Hvis man beslutter, at der må være brændeovne, skal bestyrelsen sikre sig, at alle
havelejere med en brændeovn har en gyldig brandforsikring, som enten tegnes kollektivt af
foreningen, eller af den enkelt havelejer. Hvis forsikringen tegnes af den enkelte havelejer, skal
dokumentation herfor forevises til haveforeningens bestyrelse en gang om året. Desuden skal
installationen opfylde alle lovmæssige krav, og der skal føres lovpligtigt tilsyn med skorsten og
brændeovne efter de til enhver tid gældende regler.
Der må overnattes i husene i tiden 1/4 - 1/11. Fra 1/11 – 1/4 må der kun være ophold i husene
mellem kl. 7 og 21. På helligdage må der dog overnattes. Havelejerne skal have har bopæl
andetsteds i kommunen eller i tilgrænsende kommuner, hvor de tager ophold i perioden 1/11 – 1/4.
5.
De under stk. 1 og 3 anførte bestemmelser er ikke gældende for fælleshuse og lignende. Disse kan
kun opføres, efter der er indhentet byggetilladelse hos Ejer, Horsens Kommune, Teknik og Miljø i
hvert enkelt tilfælde.
6.
Lejer skal sørge for, at der et sted på arealet indrettes fornødne fællestoiletter efter forud indhentet
godkendelse af Ejer og bygningsmyndighederne. Den ønskede placering af fællestoiletterne i de
enkelte haveforeninger skal være meddelt ejeren senest 3 måneder efter denne kontrakts indgåelse.
Disse fællestoiletter skal være opført og spildevandet tilsluttet kloaksystemet eller en godkendt
samletank senest 3 år efter denne kontrakts indgåelse. Der skal endvidere i tilknytning til
fællestoiletterne etableres udslagskumme til brug for tømning af tørklosetterne fra
kolonihavehusene. Tørklosetterne må kun tømmes i udslagskummerne. Fællestoiletterne skal være
åbne døgnet rundt for havelejerne i perioden 1/4 - 1/11, evt. med nøgleordning. Der kan etableres
brusefaciliteter, vaskemaskine og opvaskemaskine i tilknytning til fællestoiletterne i de tilfælde,
hvor afløbet fra disse er tilsluttet kloaksystemet. Afløbsanlæg i de enkelte haver under enhver form,
herunder afløb fra køkkenvask, indendørs bruser og opvaskemaskine er ikke tilladt med mindre, der
forud er indhentet godkendelse til en nedgravet samletank. En forudsætning for at der kan meddeles
tilladelse er, at lejer godkender adgangsvejen til kørsel med slamsuger. Samletanke skal være
tilmeldt tømningsordning ved Horsens Vand A/S og skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang
årligt. Der må være udendørs vask og bruser med afløb til jordoverfladen.
Der kan evt. etableres midlertidige toiletfaciliteter under forudsætning af kommunens forudgående
tilladelse.
I tilfælde af at kolonihaveforeningen på et tidspunkt bliver kloakeret, så kan godkendte og
færdigmeldte samletanke anvendes op til 15 år efter deres godkendelsestidspunkt. Herefter skal
afløbet tilsluttes kloaksystemet og samletanken fjernes.
7.
Dispensation fra § 6, stk. 2 og 3 kan, hvis der er særlige forhold, gives skriftligt af Ejer.
8.
Hvis fællestoiletterne ønskes tilsluttet kloaksystemet, aftales processen konkret mellem Ejer og
Lejer. Ejer sørger dog som minimum for, at der etableres spildevandsledning frem til matrikelskel
for toilethusene og betaler tilslutningsafgiften.
5
Lejer betaler som minimum for anlæg af toilethuse og anlæg af spildevandsanlæg eller samletank på
grunden, samt alle udgifter i forbindelse med forbrug og vedligeholdelse.
§7
Beplantningsbestemmelser
1.
Som hegn i skel skal plantes hække. Kun 3 forskellige af bestyrelsen for haveforeningen valgte
hæksorter må anvendes.
Højden på hække mod nabolodder, interne veje, stier og lignende må ikke overstige 1,6 m. Den
enkelte haveforening kan dog fastsætte en lavere hækhøjde ud mod interne veje og stier. Højden på
øvrige hække følger hegnslovens regler.
2.
Der må kun plantes sådanne træarter, som i udvokset tilstand bliver max. 3,5 m høje og kun på den
halvdel af havelodden, der er fjernest fra vej.
3.
Beplantning som nævnt i denne bestemmelse kan dog bevares, hvis der kan opnås enighed herom
mellem Ejer og Lejer.
4.
Eksisterende beplantning indenfor det lejede areal og i skel skal holdes af kolonihaveforeningen og
skal være fritvoksende.
Undtaget er dog hække mellem lodderne og hække mod naboskel der holdes af lejerne i
overensstemmelse med de i foreningen fastsatte regler, samt hegnsloven (lodder mod naboskel)
Dispensation til beskæring eller fældning af fritvoksende træer og bevoksning udenfor lodder eller i
skel med lodder gives skriftligt af Horsens Kommune.
Græs på fællesarealer klippes minimum to gange månedligt i vækstsæsonen
§8
Ordensbestemmelser
1.
Lejer skal påse, at arealet og de derpå værende bygninger stedse holdes i ordentlig og sømmelig
stand, og at der er synlige skilte med husnumre ved veje og på havehuse af hensyn til ambulancer
og lignende.
Oplag må ikke finde sted.
Campingvogne må ikke stilles inden for det lejede, dog kan lejer give dispensation hertil på grund
af evt. ny- eller ombygning af kolonihavehus i maksimalt 3 måneder fra 1. april til 31.oktober.
2.
Lejer er forpligtiget til på egen bekostning at sørge for den forsvarlige renholdelse, fejning og
snerydning m.v. på fortov ud for det udlejede areal og bærer det fulde ansvar for mangler derved.
Sker dette ikke, er Ejer berettiget til at lade det manglende udføre for Lejers regning. Udgiften hertil
betales af Lejer på anfordring.
3.
6
Husholdningsaffald må kun placeres på dertil af Ejer godkendte steder og i dertil af Ejer godkendte
beholdere, som skal tømmes af det kommunale renovationsvæsen for Lejers regning.
4.
Lejer skal renholde og vedligeholde veje, pladser, gange og stier indenfor det udlejede areals
grænser. Eventuel snerydning og glatførebekæmpelse inden for det lejede foretages af Lejer. Hvor
veje og stier er private fællesveje, skal de vedligeholdes efter Horsens Kommunes Regulativ for
Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.
5.
Der må ikke anvendes pesticider indenfor det lejede areal.
6.
Lejer skal til enhver tid følge de ordensbestemmelser, som Ejer fastsætter.
Veje og stier skal være åbne for offentlighedens adgang året rundt fra solopgang til solnedgang.
Ved færdsel til og fra det lejede skal de udlagte veje og stier benyttes. Veje skal være åbne og
farbare for ambulancer og brandvæsen året rundt og må ikke aflåses uden skriftlig aftale med Ejer.
7.
Skelgrøfter og de til regnvandsafledning nødvendige grøfter og drænledninger skal ved Lejers
foranstaltning og for Lejers regning holdes forsvarligt oprensede. Uden Ejers samtykke må der ikke
nedgraves dræn, graves brønde eller foretages terrænregulering.
8.
Husdyrhold må ikke finde sted.
Kæledyr må dog medtages, når ejeren er i haven, men må ikke være til gene. Ingen må ved
udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for vildtlevende herreløse katte. Den enkelte
haveforening kan vedtage, at biavl er tilladt.
9.
Jagt må ikke drives på arealet.
10.
Havelejer må ikke anlægge vandbassiner uden lejers godkendelse. Vandbassiner må maksimalt
have et areal på 4 m² og en maksimal dybde på 30 cm. Tilladelse til større dybde - grundet dyrkning
af f.eks. åkander - kan gives, men kun såfremt havelejer kan dokumentere, at et vandret/småmasket
hegn vil blive spændt ud i 30 cm dybde. Vandbassiner skal være forsynet med et hegn i minimum 1
m højde. Hegnet skal godkendes af Lejer.
11.
Tilstedeværende skelmærker skal omhyggeligt bevares.
12.
Eksisterende forsyningsledninger, herunder kloakledninger, skal respekteres af Lejer. Der må
således ikke i et bælte af 1,5 m til hver side af ledninger i jord plantes træer eller opføres bygninger.
Endvidere skal ledningsejeren til enhver tid have adgang til tilsyn og reparation af ledningen, mod
at der uden udgift for Lejer foretages retablering efter arbejdet. For fremtidige ledninger gælder
desuden, at Ejer eller den, Ejer bemyndiger dertil, skal have lov at fremføre ledninger, uden at der
ydes Lejer erstatning, men mod at der som ovenfor nævnt retableres efter arbejdet.
7
13.
Bilkørsel må kun ske i mindst muligt omfang indenfor det lejede og kun på vejene.
Parkering af biler er kun tilladt på de af Ejer anviste pladser. Dispensation til at indrette 1 stk.
midlertidig p-plads i en have kan kun gives af Lejer, hvis det er besluttet på en generalforsamling i
den enkelte forening. Dispensationen er personlig og kan derfor ikke videreføres fra havelejer til
havelejer. Dispensationen skal gives skriftligt.
En parkeringsplads i den enkelte have skal være omkranset af samme type hæk som omkring haven
på tre sider af p-pladsen. Parkeringspladsen må kun indrettes med grusbelægning eller græs og må
ikke overdækkes. Arealet til p-plads må kun være den absolut nødvendige til en almindelig
personbil og trailer efter hinanden.
Ved havelejers fraflytning skal hæk mod vej retableres og p-plads nedlægges, og stabilgrus fjernes,
med mindre Lejer også meddeler dispensation til den nye havelejer.
Trailerparkering:
Har havelejer ikke tilladelse til p-plads, må den enkelte havelejer etablere et hul i hækken til
placering af en enkeltakslet trailer af højst 2,5 meters længde inde i haven. Hullet må ikke have en
større bredde end trailerens bredde + 10 cm. Der må etableres en trælåge i samme farve som husene
max. 1,40 m høj. Ved havelejers fraflytning skal hækken plantes igen, og lågen fjernes, med mindre
den nye havelejer ønsker trailerparkering.
14.
Der må maksimalt udlægges 50 kvadratmeter åben terrasse på havelodden. Hævede terrasser, som
er over 20 cm høje, skal holdes i en minimumsafstand på 2,5 m til nabohavelodder. Terrassen må
maksimalt være 35 cm høj målt fra jordoverflade. Lejer kan i skriftligt samråd med Ejer give
tilladelse til anderledes hævede terrasser.
15.
Ejer har ret til at føre tilsyn på de enkelte havelodder, når der er givet 3 dages varsel til
haveforeningens formand.
§9
Overdragelse af haverne
1.
Såfremt en havelejers lejemål ophører, er havelejeren forpligtet til enten at fjerne opførte huse og
skure eller at sælge disse i overensstemmelse med vurdering efter Kolonihaveforbundets regler for
haveafståelser i kolonihaveområder.
2.
Der skal føres venteliste efter kolonihavelovens regler. Ventelisten skal være offentlig tilgængelig.
Venteliste skal ikke anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest
har lejet havelodden. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn,
børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede
partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder f.eks. ægtefællens særbørn, hvis
havelejer sidder i uskiftet bo med dem.
8
3.
Ved fremtidige overdragelser af kolonihaver skal standardlejekontrakt fra Kolonihaveforbundet
anvendes, og Lejer skal ligeledes udlevere en kopi af nærværende kontrakt til den nye havelejer,
samt gøre denne skriftligt opmærksom på, at reglerne i kontrakten skal overholdes.
§10
Oprettelse af marketenderi
Marketenderi og eventuel bolig for marketender må kun oprettes på arealet, såfremt Ejers skriftlige
tilladelse foreligger, og de respektive myndigheders samtykke er indhentet.
§11
El- og vandforsyning, samt øvrige ledninger
Lejer bekoster selv nedlægning af nødvendige ledninger til el, vand og lignende og betaler
vedligeholdelse af ledninger samt alle udgifter i forbindelse med forbruget, samt udgifter i
forbindelse med den årlige tømning af samletanke.
Der skal være lukket for vandforsyningen til haveforeningerne i perioden 1/11 – 1/4.
Hvis der nedlægges ledninger på det lejede ud over de eksisterende, skal Lejer registrere disse på et
målfast kort, der er tilgængeligt for Ejer.
§12
Aflevering ved lejemålets ophør
Ved lejemålets ophør skal Lejer aflevere det lejede ryddet for huse og skure og andet materiel,
hvorimod eksisterende træer ikke må fjernes.
§13
Lejers forpligtigelser
1.
Lejer er over for Ejer forpligtiget til at underrette de enkelte havelejere om de for disse relevante
bestemmelser i denne kontrakt og forpligtiget til at påse, at de fastsatte bestemmelser overholdes.
Lejer skal endvidere påse, at lokale foreningers love og vedtagelser ikke er i strid med nærværende
kontrakt.
2.
Lejer skal påse, at bygningerne til enhver tid overholder det i kontrakten foreskrevne, og det
pålægges i tilfælde af salg lejer at syne bygningerne forudgående. Såfremt der ved synet konstateres
bebyggelse i strid med lejekontrakten, skal handelen betinges af, at bebyggelsen lovliggøres af den
sælgende havelejer inden overtagelsesdatoen, med mindre Horsens Kommune, Teknik og Miljø kan
give dispensation til det opførte.
Efter forudgående skriftlig accept ved Ejer kan det undtagelsesvis tillades at køber overtager
lovliggørelsesforpligtigelsen indenfor en frist, der fastsættes af Ejer.
9
Den nuværende bebyggelse, som den fremgår af luftfotos fra foråret 2017, accepteres frem til salg
eller overdragelse til ny havelejer selvom bebyggelsen ikke overholder bestemmelserne i §6, stk. 3.
Luftfotos fra foråret 2017 kan ses på www.webkort.horsens.dk.
Det er kredsen som i forbindelse med salg/overdragelse gør sælger og køber opmærksom på, at
bebyggelsen skal lovliggøres inden salg kan finde sted, ligesom det kommer til at fremgå af
informationsopslag i de enkelte haveforeninger.
3.
Hvis det i øvrigt konstateres, at der er ulovlige forhold i form af for store bygninger, ulovlige
spildevandsanlæg eller overtrædelse af andre af lejekontraktens bestemmelser, og forholdet ikke er
lovliggjort inden for en rimelig frist, er Lejer forpligtet til at opsige havelejeren.
4.
Det påhviler Lejer at tegne en grundejeransvarsforsikring med følgende dækningsomfang:
Erstatningsansvar for skader tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges lejer som
bruger af ejendommen, herunder bl.a. ansvar for skader der opstår som følge af forsømmelser med
hensyn til snerydning, grusstrøning m.v. Forsikringspræmien betales af Lejer.
Lejer er pligtig til enhver tid, på Ejers forlangende, at dokumentere, at forsikringen holdes i kraft.
§14
Misligholdelse
Misligholdelse af nærværende kontrakt – f.eks. udeblivelse af leje i mere end 10 dage efter
forfaldstid og passivitet overfor at lovliggøre konstaterede ulovlige forhold, jf. dog §13, stk. 2,
berettiger Ejer til at ophæve kontrakten og sætte sig i besiddelse af det udlejede areal, uden at Lejer
har noget krav på erstatning
Såfremt en havelejer har anlagt en retssag mod Lejer vedrørende et ulovligt forhold i henhold til
denne kontrakt, suspenderes Ejers adgang til at ophæve kontrakten, indtil sagen er afgjort ved
domstolene.
Forinden skal såvel Kolonihaveforbundet som Sydøstjyllands Kolonihave Kreds ved anbefalede
breve være adviseret, og der skal være givet en rimelig frist til at bringe det ulovlige forhold i orden.
§15
Forbehold
Hvis der sker ændringer i den nationale lovgivning, som ændrer forudsætningerne for
lejekontrakten, skal kontrakten tilrettes den ændrede lovgivning i det omfang, det er nødvendigt for
at opfylde lovens krav.
10
§ 16
Tinglysning
Evt. tinglyste bestemmelser går forud for kontraktens bestemmelser.
Til bekræftelse med underskrifter:
Som ejer:
Horsens Byråd, den
Flemming Larsen
Afdelingschef
/
Liselotte Nielsen
Sagsbehandler
Som lejer:
Sydøstjyllands Kolonihave Kreds, den
Kolonihaveforbundet, den
Genudlejningsaftale modtaget og underskrevet den 28-11-2017
______________________________
HF……….

 

 

Se desuden SØJK.dk   Sydøstjyllands kreds, Her står også flere forskellige ting du måske kan få brug for.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
19.04 | 15:10

Hej er der haver til salg som er helårshuse og hvilket prisleje ligger sådan et i?

...
03.04 | 10:00

Hej

Er der nogle haver til salg? 😁

...
Du kan lide denne side