Standard lejevilkår

Standard lejevilkår

Side 1 af 4

STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER
KOLONIHAVEFORBUNDET (FORENINGER PÅ LEJET JORD)
§ 1. Betingelser for medlemskab
1. Ved lejekontraktens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet.
Medlemskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge Kolonihaveforbundets regler og
beslutninger truffet af Kolonihaveforbundets organer
2. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.
Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4. Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet
forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal
bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør, jf. § 10.
5. Et medlem kan kun leje/eje én have under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse
skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør, jf. § 10.
6. Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes
ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt
udlån.
7. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundets organer,
foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom
medlemmet er pligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8. Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse
begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer,
foreningens vedtægter mv.
9. Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af
kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som
skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.
§ 2. Vedligeholdelse af haven
1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.
2. Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
3. Generalforsamlingen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.
4. Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligehold, kan haveforeningen på lejers
regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om
haven er tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner
til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.
5. Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 3. Fællesarbejde
1. Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der
ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles
faciliteter. 
Side 2 af 4
2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.
3. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen.
Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 4. Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen
1. Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2. Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Forfalder
haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
4. Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af
bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
5. Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til
anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse
af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
§ 5. Udlejers adgang til det lejede
1. Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven
opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte
uopsættelige foranstaltninger.
§ 6. Optagelse af ny lejer på kontrakten
1. Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med
medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en
myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød
ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i
øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end
de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen.
§ 7. Overdragelse af lejemål
1. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en person med
hvem medlemmet har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år, en myndig slægtning i ret
op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis
medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt
gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end
de ovennævnte, hvis der er venteliste i foreningen.
§ 8. Opsigelse af lejemålet
1. Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned.
Retsvirkninger af opsigelse fremgår af punkt 12. 
Side 3 af 4
§ 9. Ophør af lejemålet ved dødsfald
1. Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest
1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner dog ret til at fortsætte lejeaftalen,
medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde
har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen
har vægtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsætning af, at samlivet
bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn
af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har
ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt
i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt
overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for
optagelse i foreningen.
§ 10. Ophævelse af lejemålet
1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis leje eller anden
pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage
efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på
lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende
betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig
angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte
frist.
2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i
væsentlig grad misrøgter haven eller hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og
ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt
haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af
kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid
med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området udefra
fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer mv.
3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet
udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter dermed.
4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af en
havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og
dens medlemmer. Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.
5. Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge en bestyrelse at ophæve
lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakten med jordejer.
§ 11. Pant
1. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem
bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der
overdrages.
2. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
3. Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse,
bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.
§ 12. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødfald samt ophævelse
Side 4 af 4
1. Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage
bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken
havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.
2. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge
bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejekontrakten. Denne ret er dog
betinget af, at bygning mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter
Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.
3. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for
enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er
solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på
havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. Ved afregning til
medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets
afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.
5. Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse
har fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende
kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod
ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have
og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet
fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er
bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.05 | 17:47

Hej er der nogle haver til salg i ny løvhøj
Mvh Kim

...
19.05 | 22:43

Er der mulighed for at bo i kolonihaven hele året?

...
29.08 | 20:05

Hej er der nogen haver til salg .
Med eller uden hus, vi ønsker et fristed, og grund må gerne være uden hus. Da vi godt kunne tænke os, at bygge selv.
Vh
Kim

...
11.06 | 15:51

Hejsa
Er der haver til salg pt? Vi er et par midt i 40’erne med 2 piger. En på 9 år og en på 13 år. Vi mangler et fristed til eftermiddagshygge

...
Du kan lide denne side